Formularz zgłoszeniowy – Spotkanie informacyjne dot. konkursu dla poddziałania 2.2.1 Modele biznesowe MŚP 12.11.2019

W programie spotkania poruszone zostaną między innymi zagadnienia związane z przedmiotem oraz zasadami uzyskania dofinansowania w konkursie.
Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza, który należy przesłać do nas elektronicznie.

Nazwisko *
Imię*
Adres email *
Instytucja *
Telefon *
Czy będąc osobą z niepełnosprawnością słuchową, potrzebujesz podczas spotkania tłumacza polskiego języka migowego? *

NIETAK
Pytania związane ze spotkaniem:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 90-101,
ul. Moniuszki 7/9 .

2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@cop.lodzkie.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych:
nazwisko, imię, instytucja, numer telefonu, adres e-mail.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
wykonywania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5. Podstawa przetwarzania danych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Kategoriami odbiorców danych osobowych są:
pracownicy COP, konsultanci, instytucje i podmioty kontrolujące Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dane wykorzystywane są do badań ilościowych i analiz statystycznych.

7. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane będą przechowywane przez okres – do czasu rozliczenia RPO WŁ 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych ( art.15 RODO ) oraz ich sprostowania ( art.16 RODO );
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO.

10. Posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zrealizowania usługi konsultacji eksperckiej organizowanej przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

13. Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie.