Akcja Konsultacja 2019

Miło nam poinformować, że dziś wznawiamy Akcję Konsultację, którą zapewne pamiętacie z ubiegłego roku, gdyż wiele firm z niej skorzystało.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursach unijnych na projekty B+R zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych, w których możecie opisać swój pomysł na projekt.
Indywidualne konsultacje z ekspertami pozwolą na zweryfikowanie czy Wasze pomysły wpisują się w założenia ogłaszanych przez nas konkursów badawczo-rozwojowych.
Zapraszamy przyszłych wnioskodawców do wypełnienia poniższego formularza. Nabór zgłoszeń do konsultacji zamierzamy prowadzić do 30 listopada 2019 r., jednakże nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację projektu.

Nazwa przedsiębiorstwa*
Adres siedziby przedsiębiorstwa *
NIP *
Imię i nazwisko osoby do kontaktu *
Numer telefonu *
Adres email *
Proszę wskazać branżę, której dotyczyć będzie projekt badawczo-rozwojowy*(przy wyborze branży należy kierować się dokumentem Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych):

Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)Zaawansowane materiały budowlaneMedycyna, farmacja kosmetykiEnergetyka, w tym odnawialne źródła energiiInnowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywczeInformatyka i telekomunikacjaInna – proszę podać nazwę

Proszę doprecyzować szczegółowo dziedzinę konsultacji w ramach ww. branży:
Proszę wskazać, z ekspertem z której branży, chciałaby Pani/chciałby Pan odbyć konsultacje:
ekspert branżowyekspert z dziedziny finansowo-ekonomicznej
Proszę doprecyzować szczegółowo dziedzinę konsultacji w ramach ww. branży:
Ogólny pomysł na projekt.
Należy przedstawić wstępny skrócony opis pomysłu na projekt, który wpisuje się w założenia poddziałania 1.2.2 RPO WŁ (Projekty B+R przedsiębiorstw). Opis max. 10 000 znaków.
Problem techniczny do rozwiązania.
Należy zdefiniować problem lub zakres problemów technicznych do rozwiązania w ramach projektu. Opis max. 10 000 znaków.
Opis rozwiązań stosowanych przez konkurencję.
Należy wskazać produkty/usługi oferowane przez konkurentów. Opis max. 5 000 znaków.
Planowane do realizacji zadania.
Należy wskazać wstępnie zadania niezbędne do realizacji projektu. Opis max 5 000 znaków.
Posiadane zasoby. (Ludzie i sprzęt w tym konieczne zakupy).
Należy opisać zaplecze infrastrukturalne, zasoby kadrowe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do realizacji projektu. Opis max. 3 000 znaków.
Harmonogram czasowy realizacji projektu i szacowana wartość projektu.
Należy podać okres realizacji projektu, opisać niezbędne wydatki oraz ich szacowaną wartość. Opis max. 3 000 znaków.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam, że:

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi 90-101,
ul. Moniuszki 7/9 .

2. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@cop.lodzkie.pl.

3. Zakres przetwarzanych danych:
nazwisko, imię, instytucja, numer telefonu, adres e-mail.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
wykonywania przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy obowiązków Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności działań informacyjno-promocyjnych.

5. Podstawa przetwarzania danych:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Kategoriami odbiorców danych osobowych są:
pracownicy COP, konsultanci, instytucje i podmioty kontrolujące Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dane wykorzystywane są do badań ilościowych i analiz statystycznych.

7. Żadne dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane będą przechowywane przez okres – do czasu rozliczenia RPO WŁ 2014-2020 z uwzględnieniem obowiązku archiwizacji dokumentów, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Przysługuje mi prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych ( art.15 RODO ) oraz ich sprostowania ( art.16 RODO );
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 18 RODO;
c) usunięcia na zasadach określonych w art. 17 RODO.

10. Posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zrealizowania usługi konsultacji eksperckiej organizowanej przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

13. Podczas przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, jak również nie zachodzi profilowanie.